การพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ
นวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ไหม
เข้าสู่ระบบ
* สามารถติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้จากดูแลระบบ
ดำเนินการโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย มทร.อีสาน
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ลิขสิทธิ์ระบบ ศูนย์นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาด (ติดต่อสอบถาม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน