จังหวัดสุรินทร์

นวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ไหม

ดำเนินการโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย มทร.อีสาน
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ลิขสิทธิ์ระบบ ศูนย์นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาด (ติดต่อสอบถาม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน